Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN: Ilpra Benelux B.V.

Artikel 1 Definities

Ilpra :   Ilpra Benelux B.V., alsmede degenen die een volmacht hebben om voor Ilpra rechtshandelingen te verrichten, de gebruiker van de algemene voorwaarden, verkoper, dienstverlener, opdrachtnemer;
Wederpartij  :  de wederpartij van Ilpra, de koper, de opdrachtgever;
Overeenkomst :  de overeenkomst tussen Ilpra en wederpartij.

Artikel 2 Algemeen

2.1 De bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst tussen Ilpra en wederpartij, alsmede alle overeenkomsten die hiervan het gevolg kunnen zijn, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken;

2.2 Indien op de aanbieding of overeenkomst van Ilpra ook de Metaalunievoorwaarden of andere (branche-)voorwaarden van toepassing zijn verklaard, prevaleren deze voorwaarden indien er sprake is van strijdige bepalingen tussen de voorwaarden.

2.3 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Ilpra, voor de uitvoering waarvan door Ilpra van diensten van derden gebruik wordt gemaakt;

2.4 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van wederpartij wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen;

2.5 Indien Ilpra met wederpartij meer dan eenmaal overeenkomsten sluit, gelden ter zake alle volgende overeenkomsten steeds de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht of deze al dan niet expliciet toepasselijk zijn verklaard;

2.6 Indien een of meerdere bepalingen, in deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden (geheel of gedeeltelijk) van toepassing.

Artikel 3 Aanbiedingen/Orders/Prijzen

3.1 Alle aanbiedingen van Ilpra, in welke vorm ook, zijn vrijblijvend;

3.2 Indien een natuurlijke persoon namens of voor rekening van een andere natuurlijke persoon een overeenkomst sluit, verklaart hij - door ondertekening van de orderbon/bestelling - daartoe bevoegd te zijn. Deze persoon is naast de andere natuurlijke persoon hoofdelijk aansprakelijk voor alle uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen;

3.3 Overeenkomsten waarbij Ilpra partij is, gelden eerst als gesloten nadat Ilpra schriftelijk of langs elektronische weg een order/bestelling van wederpartij heeft aanvaard, dan wel de feitelijke levering van de verkochte goederen door Ilpra aan wederpartij heeft plaatsgevonden;

3.4 Bij mondelinge overeenkomsten wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens reclame binnen 5 dagen na factuurdatum;

3.5 Indien een aanbieding van Ilpra niet wordt aanvaard, heeft Ilpra het recht alle kosten die zij heeft moeten maken om haar aanbieding te doen bij wederpartij in rekening te brengen;

3.6 De verkoopprijzen in de aanbiedingen/catalogi/prijslijsten gelden voor levering af fabriek Ilpra, in Euro’s, inclusief verpakkingskosten en kosten voor de transportverzekering, exclusief BTW en heffingen van overheidswege, alsmede exclusief verzend-, vervoer-, export-, laad-, en loskosten, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen;

3.7 Ilpra mag prijsstijgingen doorberekenen, indien zich tussen het moment van aanbieding/aanvaarding en voltooiing van de overeenkomst een BTW-verhoging of andere wettelijke of kostprijsverhoging van meer dan 5% heeft plaatsgevonden;

3.8 Ilpra is gerechtigd ieder jaar haar prijzen aan te passen met minimaal de inflatiecorrectie;

3.9 Kortingen kunnen alleen schriftelijk worden overeengekomen;

3.10 Ilpra kan zonder opgaaf van redenen een order of een deel van een order weigeren of aan een order voorwaarden verbinden.

Artikel 4 Levering

4.1 Levering geschiedt af fabriek Ilpra, tenzij partijen anders overeenkomen. Alle leveringscondities gelden conform de Incoterms 2000;

4.2 Indien geleverd wordt onder rembours, is Ilpra gerechtigd rembourskosten in rekening te brengen bij wederpartij;

4.3 Levertermijnen worden per transactie overeengekomen. De leveringstermijn vangt aan bij de totstandkoming van de overeenkomst conform het bepaalde in artikel 3. Wederpartij dient voorts;

 • alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde documenten, monstermaterialen, informatie, vergunningen e.d. aan Ilpra te hebben verstrekt;
 • overeenstemming met Ilpra te hebben bereikt over alle technische details;
 • en zekerheid tot betaling hebben afgegeven, ingeval zulks is overeengekomen, in de vorm van een open letter of credit of anderszins;

4.4 Ilpra is gerechtigd een voorschotbedrag in rekening te brengen. Na betaling van het voorschotbedrag zal levering aan wederpartij plaatsvinden, tenzij partijen anders zijn overeengekomen;

4.5 De leveringstermijn is gebaseerd op de omstandigheden ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst. Wanneer zich een vertraging voordoet als gevolg van een verandering in bovenvermelde omstandigheden of omdat materiaal dat tijdig vóór de uitvoering van de overeenkomst is besteld, niet tijdig beschikbaar is, wordt de leveringstermijn verlengd zolang dit redelijkerwijze nodig is, rekening houdend met alle omstandigheden;

4.6 Indien Ilpra een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient wederpartij Ilpra schriftelijk in gebreke te stellen en haar een redelijke termijn te gunnen om alsnog te leveren;

4.7 Wederpartij  is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat Ilpra deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld;

4.8 Indien wederpartij afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Ilpra gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van wederpartij. Indien wederpartij niet binnen twee maanden afneemt, blijft wederpartij de verkoopprijs verschuldigd en is Ilpra gerechtigd de zaken aan een ander te verkopen. Indien zulks niet lukt is Ilpra gerechtigd de zaken te vernietigen. De schade die Ilpra bij doorverkoop of vernietiging lijdt komt voor rekening van wederpartij;

4.9 Ilpra is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren. Ilpra is gerechtigd deelleveringen afzonderlijk te factureren. Elke deellevering wordt geacht een afzonderlijke overeenkomst te betreffen, waarvan de uitvoering op generlei wijze de overeenkomst als geheel aantast.

Artikel 5 Verzending

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeenkomen, geschiedt de verzending van de producten op een door Ilpra te bepalen wijze namens en voor rekening van wederpartij. Hoewel de vervoerder op verzoek van wederpartij door Ilpra kan worden aangewezen, blijft het vervoer altijd voor rekening en risico van wederpartij. Wanneer de prijzen inclusief verzending zijn, zijn deze prijzen gebaseerd op één plaats van aflevering. Wanneer er sprake is van verschillende plaatsen van aflevering, behoudt Ilpra zich evenwel het recht voor de prijs te verhogen.

Artikel 6 Modellen, afbeeldingen en testmateriaal

6.1 De in aanbiedingen, advertenties of prijslijsten opgenomen modellen, afbeeldingen, getallen, maten, gewichten of omschrijvingen, zijn slechts als aanduiding getoond;

6.2 Is aan wederpartij een monster of afbeelding getoond, dan gaan partijen er vanuit dat dit als aanduiding is getoond, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de te leveren zaak daarmee geheel zal overeenstemmen;

6.3 Voor het aanmaken van formaten en proefdraaien dient de wederpartij Ilpra minimaal 50 stuks trays of een veelvoud hiervan gerelateerd aan de hoeveelheid per werktuig met de bijbehorende folie kosteloos en franco te hebben doen toekomen.

Artikel  7 Betaling

7.1 Betaling dient, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen tussen partijen, bij een Nederlandse bank in Nederland in de valuta van de factuur, zonder korting of verrekening, als volgt te geschieden:

 • 50% van de totale verkoopprijs per omgaande bij opdracht;
 • 40% van de totale verkoopprijs per omgaande bij verzendgereedheid;
 • 10% van de totale verkoopprijs binnen 14 dagen na de levering;

7.2 Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting van wederpartij niet op;

7.3 Indien wederpartij in gebreke blijft in de betaling binnen de overeengekomen termijn, is wederpartij van rechtswege in verzuim. Wederpartij is alsdan een rente verschuldigd van 1,5 % per maand of gedeelte daarvan, tenzij de wettelijke rente c.q. de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de hoogste rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag;

7.4 In geval van liquidatie, (aanvraag) faillissement, toelating van wederpartij tot de wettelijke schuldsanering uit hoofde van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, ondercuratele-stelling van wederpartij, dood van wederpartij, overdracht of staking van de onderneming van wederpartij, beslag of (voorlopige) surséance van betaling van wederpartij zijn de vorderingen van Ilpra op wederpartij onmiddellijk opeisbaar;

7.5 Betaling dient aan Ilpra te geschieden, tenzij Ilpra haar vordering op wederpartij heeft overgedragen aan een derde of aan een derde heeft verpand. Indien hiervan sprake is zal Ilpra wederpartij schriftelijk berichten dat hij bevrijdend kan betalen aan de derde;

7.6 Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

Artikel  8 Incassokosten

8.1 Indien wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op 15% van het te innen bedrag, met een minimum van € 350,00;

8.2 Indien Ilpra hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van wederpartij.

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud

9.1 Alle door Ilpra geleverde zaken blijven eigendom van Ilpra totdat wederpartij alle verplichtingen uit alle met Ilpra gesloten overeenkomsten met inbegrip van incassokosten en rente is nagekomen;

9.2 Wederpartij is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden, te verhuren, door te verkopen of op enige andere wijze te bezwaren, tenzij partijen anders zijn overeengekomen;

9.3 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is wederpartij verplicht Ilpra zo snel mogelijk daarvan op de hoogte te stellen;

9.4 Wederpartij dient de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verzekeren tegen nieuwwaarde. De door de verzekeraar uitgekeerde schadepenningen treden in de plaats van voormelde zaken en komen toe aan Ilpra;

9.5 Voor het geval dat Ilpra haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft wederpartij reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Ilpra of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Ilpra zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

Artikel 10 Onderzoek en reclame

10.1 Wederpartij is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen. Zichtbare gebreken en afwijkingen dienen op de vrachtbrief/pakbon te worden aangetekend en telefonisch binnen 48 uur te worden gemeld, bij gebreke waarvan het geleverde wordt geacht deugdelijk te zijn;

10.2 Eventuele tekorten behoren tevens binnen 8 dagen na levering schriftelijk aan Ilpra te worden gemeld;

10.3 Reclames over de factuur dienen schriftelijk te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum;

10.4 Reclames die op andere wijze of bij een tussenpersoon, vertegenwoordiger e.d. zijn ingediend, zijn ongeldig en worden niet in behandeling genomen;

10.5 Na het verstrijken van de reclametermijn wordt de wederpartij geacht het geleverde c.q. de factuur te hebben goedgekeurd;

10.6 Reclames strekken niet tot opschorting van een betalingsverplichting, ook niet ingeval producten met goedkeuring van Ilpra worden geretourneerd;

10.7 Reclames worden niet in behandeling genomen wanneer het product zonder voorgaande kennisgeving aan en goedkeuring van Ilpra door wederpartij of door derden is gewijzigd;

10.8 Voor zover de producten in overeenstemming zijn met de lijst van geselecteerde producten, kunnen aan een klacht nimmer rechten worden ontleend, gezien het feit dat deze producten reeds bij de selectie in het land van oorsprong door wederpartij zijn aanvaard;

10.9 Bij klachten is wederpartij verplicht de producten te laten inspecteren door een onafhankelijke deskundige die door partijen gezamenlijk wordt benoemd. Wanneer de klacht gegrond is, zijn de kosten van de inspectie voor rekening van Ilpra. Wanneer de klacht ongegrond is, worden de kosten bij wederpartij in rekening gebracht;

10.10 De producten kunnen uitsluitend met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Ilpra worden geretourneerd. Retourzending geschiedt altijd voor rekening en risico van wederpartij;

10.11 De navolgende situaties kunnen nimmer aanleiding geven tot enige reclame:

 • afwijkingen in kleur en gewicht van minder dan 10 %;
 • de in aanbieding, advertenties of prijslijsten vermelde zet- of drukfouten en schrijffouten;

10.12 Indien een klacht gegrond is, zal Ilpra het geleverde vervangen, tenzij dit inmiddels voor wederpartij aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door wederpartij schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. Ilpra is echter in alle gevallen slechts aansprakelijk binnen de grenzen van hetgeen is bepaald in artikel “Aansprakelijkheid” van deze voorwaarden.

Artikel 11 Annulering

11.1 Indien wederpartij, nadat een overeenkomst met Ilpra tot stand is gekomen en voordat Ilpra aan wederpartij heeft geleverd deze wenst te annuleren, wordt 25% van de overeengekomen orderprijs inclusief BTW als annuleringskosten bij wederpartij in rekening gebracht, onverminderd het recht op volledige schadevergoeding, inclusief gederfde winst;

11.2 Annulering dient schriftelijk te geschieden;

11.3 Speciaal voor wederpartij ingekochte zaken kunnen niet geannuleerd worden;

11.4 Indien wederpartij inmiddels de orderprijs aan Ilpra heeft betaald, wordt bij annulering voor terugbetaling aan wederpartij van de orderprijs minus 25% en de vrachtkosten zorg gedragen.

Artikel 12 Opschorting en ontbinding

12.1 Ilpra is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

 • wederpartij zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt;
 • na het sluiten van de overeenkomst Ilpra ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat wederpartij de verplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat wederpartij slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming dit rechtvaardigt;
 • wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Zodra zekerheid is gesteld, vervalt de bevoegdheid tot opschorting, tenzij deze voldoening daardoor onredelijk is vertraagd;

12.2 Voorts is Ilpra bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden, indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht;

12.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Ilpra op wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Ilpra de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst;

12.4 Ilpra behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 13 Garantie

13.1 De door Ilpra geleverde zaken voldoen aan de eisen en specificaties welke door de Nederlandse wetgeving worden gesteld;

13.2 Deze garantie is beperkt tot:

 • 12 maanden op materiaal- en /of constructiefouten en omvat dus geen schade ten gevolge van slijtage, oneigenlijk, onzorgvuldig c.q. ondeskundig gebruik of ondeugdelijke bewerking, behandeling, onderhoud en opslag. Verslijtdelen zoals bijvoorbeeld sealgummies, messen,  verwarmingselementen en getefloneerde vlakken vallen derhalve niet onder de garantie. De garantie is bovendien gebaseerd op een 40-urige werkweek;
 • tot vervanging of reparatie van de zaak;
 • tot de fabrieksgarantie tenzij anders is overeengekomen.

13.3 Deze garantie vervalt:

 • bij bewerkingen, wijzigingen of veranderingen door een wederpartij of een derde aan of van het geleverde;  
 • bij gebruik voor een ander doel dan wordt aangegeven;
 • door verloop van 365 dagen na de dag van levering van het product;

13.4 Zolang wederpartij niet aan zijn verplichtingen voortvloeiende uit de door partijen gesloten overeenkomsten voldoet, kan hij geen beroep doen op deze garantiebepaling.

13.5 De garantie geldt voor maximaal een half jaar na factuurdatum op door Ilpra geleverde zaken. Indien en voor zover het geleverde niet aan de overeengekomen kwaliteitseisen voldoet, beslist Ilpra of dit vervangen wordt door dezelfde soort en hetzelfde aantal dan wel wordt teruggenomen, in welk laatste geval de koopprijs aan wederpartij wordt gecrediteerd, op voorwaarde dat wederpartij conform het bepaalde in artikel “Onderzoek en reclame” een klacht heeft ingediend.

Artikel 14 Aansprakelijkheid

14.1 Indien Ilpra aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Ilpra te verstrekken uitkering, althans tot maximaal het factuurbedrag, althans dat gedeelte van de factuur waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft;

14.2 Ilpra is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie;

14.3 Ilpra aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van montage- en/of onderhoudswerkzaamheden die op verzoek van wederpartij door Ilpra, met inbegrip van door haar ingeschakelde hulppersonen en spoedteams, ten behoeve en ter assistentie van wederpartij zijn verricht;

14.4 Ilpra is niet aansprakelijk voor fouten in door derden vervaardigde producten, behoudens voor hetgeen schriftelijk door Ilpra is gegarandeerd;

14.5 Ilpra is nimmer aansprakelijk voor de schade ten gevolge van afgekeurde stoffen op of in de zaak, doordat de milieuwetgeving is gewijzigd na het sluiten van de overeenkomst;

14.6 Ilpra is nimmer aansprakelijk voor aantasting van de zaak ten gevolge van ondeugdelijke opslag, bewerking, gebruik of onderhoud door wederpartij of een derde;

14.7 Wederpartij vrijwaart Ilpra voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke schade aan wederpartij  toerekenbaar is;

14.8 Voor schade voortvloeiende uit een verkeerd gebruik van de zaak, niet conform de gebruiksaanwijzing of anders dan waarvoor de zaak bestemd is, is Ilpra nimmer aansprakelijk;

14.9 Voor schade voortvloeiende uit gegeven adviezen is Ilpra nimmer aansprakelijk. Adviezen worden steeds gegeven op grond van de bij Ilpra bekende feiten en omstandigheden en in onderling overleg, waarbij Ilpra steeds de bedoeling van wederpartij als leidraad en uitgangspunt neemt;

14.10 Wederpartij dient vooraf zelf te onderzoeken of het gekochte geschikt is voor het doel waarvoor hij het gekochte gaat gebruiken. Indien achteraf blijkt dat het gekochte niet geschikt is voor het doel, kan wederpartij Ilpra niet aansprakelijk houden voor de daaruit voortvloeiende schade;

14.11 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Ilpra of haar ondergeschikten.

Artikel 15 Risico-overgang

15.1 Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op wederpartij over op het moment waarop deze zaken aan wederpartij juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van wederpartij of van een door wederpartij aan te wijzen derde worden gebracht.

Artikel 16 Overmacht

16.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan grove schuld of opzet aan de zijde van de partij die zich daarop beroept, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt;

16.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Ilpra geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Ilpra niet in staat is haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk of tijdig na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Ilpra, vervoersstakingen, verkeersopstoppingen, files, autopech, diefstal, brand, exportbelemmeringen, stroomstoringen en stagnatie in de leveringen door toeleveranciers worden daaronder mede begrepen;

16.3 Ilpra heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat Ilpra haar verbintenis had moeten nakomen;

16.4 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij;

16.5 Voor zoveel Ilpra ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Ilpra gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 17 Auteursrechten

17.1 Onverminderd het in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Ilpra zich de rechten en bevoegdheden voor die Ilpra toekomen op grond van de Auteurswet;

17.2 Alle door Ilpra verstrekte brochures, catalogi, prijslijsten, geschriften en andere materialen of (elektronische) bestanden blijven eigendom van Ilpra, ongeacht of deze aan de wederpartij  of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen. Deze zijn uitsluitend bestemd om door de wederpartij te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Ilpra worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

Artikel 18 Geheimhouding

18.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door een partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie;

18.2 Indien Ilpra op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en Ilpra zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, is Ilpra niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 19 Terbeschikkingstelling van een medewerker

19.1 Indien wederpartij gebruik wenst te maken van een medewerker van Ilpra zal hij dit in verband met de planning tijdig aan Ilpra dienen aan te geven. Wederpartij dient dan tevens aan te geven voor hoeveel uur hij gebruik wenst te maken van de medewerker;

19.2 De kosten van het inhuren van een medewerker en haar reistijd worden apart in rekening gebracht op basis van een vast uurtarief;

19.3 Het is slechts mogelijk om een medewerker in te huren voor één of meerdere periode(n) van vier aaneengesloten uren. Ook wanneer de medewerker in een periode van vier uren minder dan vier uren werkt is Ilpra gerechtigd vier uur in rekening te brengen;

19.4 De medewerker zal de opdrachten van wederpartij naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap en voor risico en verantwoording van wederpartij uitvoeren;

19.5 Uitvoering van de door wederpartij aan de medewerker gegeven opdrachten zal plaatsvinden op normale werkdagen en onder normale omstandigheden. Onder normale werkdagen wordt verstaan: alle werkbare werkdagen van 8:00 uur tot 18:00 uur, met uitzondering van: zaterdagen, zondagen en ATV-dagen, alsmede erkende christelijke, plaatselijke en nationale feestdagen, alsmede In Nederland van overheidswege vastgestelde vrije dagen;

19.6 De medewerker zal de door wederpartij gegeven opdracht en instructies opvolgen wanneer deze tijdig aan haar zijn kenbaar gemaakt en deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de opdracht;

19.7 Indien over de uitvoering van de opdracht tussen wederpartij en medewerker verschil van mening bestaat of de medewerker zich ziek meldt, dient wederpartij dit direct aan Ilpra te melden. Indien nodig zal Ilpra voor een vervanger zorg dragen;

19.8 Terbeschikkingstelling van de werknemer aan derden door wederpartij is nimmer toegestaan. Dit verbod geldt mede voor terbeschikkingstelling door wederpartij aan een derde waarmee wederpartij in een groep is verbonden, dan wel in het geval dat de derde een moeder- of dochtermaatschappij is van wederpartij;

19.9 Overeenkomstig artikel 7:658 BW is wederpartij verplicht de veiligheid van de werknemer te waarborgen en te voorkomen dat de werknemer op enigerlei wijze schade lijdt. Ingeval van een arbeidsongeval of beroepsziekte, dient wederpartij alle bevoegde instanties conform de als dan vigerende regelgeving in te schakelen. Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer, is wederpartij gehouden alle door de werknemer bij het verrichten van haar werkzaamheden geleden schade te vergoeden, waaronder begrepen de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten. Indien de werknemer overlijdt, wordt de schade inclusief de vergoeding van schade wegens gederfd levensonderhoud en de kosten van lijkbezorging vergoed aan de in artikel 6:108 BW omschreven rechthebbenden;

19.10 Indien de werknemer schade lijdt, doordat in het kader van de opgedragen arbeid een aan de werknemer toebehorende zaak wordt beschadigd of teniet gaat, is wederpartij gehouden de werknemer volledig schadeloos te stellen, inclusief de door de werknemer gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten;

19.11 Wederpartij is verplicht afdoende verzekerd te zijn tegen aansprakelijkheid op grond van dit artikel. Wederpartij vrijwaart Ilpra van alle aanspraken zoals omschreven in dit artikel, mochten deze aanspraken op Ilpra worden verhaald;

19.12 Aansprakelijkheid van Ilpra voor schade, veroorzaakt door de werknemer aan wederpartij of derden, is uitdrukkelijk uitgesloten. Indien Ilpra toch aansprakelijk wordt gesteld voor enige schade door de werknemer veroorzaakt, vrijwaart wederpartij Ilpra voor die aansprakelijkheid. Tevens is wederpartij verplicht afdoende verzekerd te zijn uit hoofde van voormelde vrijwaring en de daaraan ten grondslag liggende aansprakelijkheden;

19.13 Ilpra is nimmer aansprakelijk uit hoofde van door de werknemer zonder uitdrukkelijke instemming van Ilpra aangegane of ontstane verbintenissen met wederpartij of derden. Wederpartij vrijwaart Ilpra voor alle aanspraken ter zake, waaronder begrepen de aansprakelijkheid van Ilpra als de werkgever van de werknemer;

19.14 De vrijwaring als bedoeld in dit artikel omvat eveneens alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van Ilpra.

Artikel 20 Aanvullende bepalingen voor verhuur

20.1 De huur wordt aangegaan voor een door partijen vastgestelde periode. Het verhuurde dient in zijn geheel en in goede staat te worden teruggeleverd, op een door Ilpra opgegeven locatie;

20.2 Wanneer het verhuurde binnen de overeengekomen huurperiode voortijdig wordt teruggeleverd, blijft de huursom over de gehele overeengekomen huurtijd verschuldigd;

20.3 Indien het gehuurde door enige oorzaak niet op de overeengekomen datum van aflevering door wederpartij wordt afgehaald, dan wel Ilpra niet in staat is gesteld het gehuurde tijdig af te leveren, voor zover Ilpra het transport op zich heeft genomen, is niettemin de huursom over de gehele overeengekomen periode verschuldigd, terwijl het gehuurde voor rekening en risico van wederpartij ter beschikking wordt gehouden. Indien wederpartij niet onverwijld na sommaties het gehuurde afhaalt, is Ilpra gerechtigd daarover vrijelijk te beschikken, terwijl de overeengekomen huurprijs onverkort verschuldigd blijft;

20.4 Vanaf de aanvang der huurperiode wordt het gehuurde bij Ilpras opslag of magazijn beschikbaar gesteld. Wederpartij heeft het recht het gehuurde voor afname of verzending te (doen) keuren. Indien wederpartij van dit recht geen gebruik maakt, wordt het gehuurde geacht in goede staat, volledig en volgens afspraak te zijn afgeleverd;

20.5 Wederpartij dient zelf zorg te dragen voor een deugdelijke verzekering van het gehuurde;

20.6 Gedurende de gehele huurperiode is het volledige risico - inclusief transportrisico - van de gehuurde zaken voor rekening van wederpartij, onverschillig door welke gebeurtenis, handeling of niet-handeling enige schade zou zijn veroorzaakt, derhalve ook in geval van overmacht. Wederpartij is verplicht alle schade aan de gehuurde zaken te vergoeden op basis van nieuwwaarde;

20.7 Gedurende de huurperiode is wederpartij gehouden de gehuurde zaken naar aard en bestemming als een goed wederpartij te gebruiken, te onderhouden en te beveiligen tegen diefstal en beschadiging;

20.8 Tijdens de huurperiode worden alle eventueel noodzakelijke reparaties door of namens Ilpra uitgevoerd. Wederpartij mag slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van Ilpra eventuele reparaties (laten) uitvoeren door deskundig personeel, terwijl alleen originele onderdelen mogen worden gebruikt;

20.9 Uitsluitend reparatiekosten ten gevolge van normale gebruiksslijtage zijn voor rekening van Ilpra, weshalve alle kosten ten gevolge van overbelasting en/of ondeskundig gebruik voor rekening van wederpartij zijn. Mankementen dienen terstond schriftelijk aan Ilpra te worden gemeld. Gedurende de huurperiode is Ilpra te allen tijde gerechtigd de toestand en de wijze van gebruik van het gehuurde te controleren. Wederpartij dient op eerste verzoek onverwijld toegang tot het gehuurde te verlenen;

20.10 Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Ilpra is het niet toegestaan het gehuurde buiten Nederland te brengen of aan enige derde in gebruik te geven, te verkopen of onder te verhuren, noch enig uit de huurovereenkomst voortvloeiend recht geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen;

20.11 Na afloop van de huurperiode is wederpartij verplicht de gehuurde zaken tijdens kantooruren in oorspronkelijke en gereinigde staat compleet terug te leveren bij de opslagruimte of het magazijn van Ilpra c.q. op het overeengekomen terugleveradres, alwaar wederpartij als bewijs van teruglevering een bon zal ontvangen;

20.12 Indien wederpartij zich niet houdt aan de terugleververplichting, zal wederpartij aansprakelijk zijn voor alle daaruit voortvloeiende schade en kosten, inkomstenderving van Ilpra daaronder begrepen. Wederpartij is onder dezelfde voorwaarden verplicht alle bij het gehuurde behorende bescheiden en accessoires op het tijdstip van inlevering aan Ilpra te overhandigen;

20.13 Indien wederpartij het gehuurde niet op de overeengekomen datum teruglevert, heeft Ilpra het recht om zonder ingebrekestelling en zonder tussenkomst van de rechter de overeenkomst te ontbinden en het gehuurde, waar deze zich ook bevindt, onverwijld weer tot zich te (doen) nemen, onverminderd het recht van Ilpra de hierdoor ontstane schade bij wederpartij in rekening te brengen. Indien deze situatie zich voordoet, zal Ilpra het gehuurde terstond controleren op eventuele beschadigingen en gebreken. Ilpra zal wederpartij per omgaande haar bevindingen betreffende de toestand van het gehuurde kenbaar maken en hem in de gelegenheid stellen het gehuurde te inspecteren;

20.14 Tijdens de huurperiode zijn de gehuurde zaken uitsluitend en geheel voor risico van wederpartij;

20.15 Wederpartij vrijwaart Ilpra voor alle eventuele aanspraken van derden in verband met de gehuurde zaken;

20.16 Ilpra draagt geen verdere aansprakelijkheid dan in deze voorwaarden is bepaald;

20.17 Iedere aansprakelijkheid van Ilpra jegens wederpartij is beperkt tot het bedrag dat de verzekering van Ilpra met betrekking tot deze aansprakelijkheid uitkeert. Aansprakelijkheid die verder strekt dan het hiervoor bedoelde bedrag of aansprakelijkheid die niet wordt gedekt door een verzekering wordt uitdrukkelijk uitgesloten;

20.18 Eventuele schadeclaims dienen onverwijld na het ontstaan van de schade schriftelijk bij Ilpra te worden ingediend.

Artikel 21 Authentieke versie

Uitsluitend de in de Nederlandse taal gestelde versie van deze voorwaarden is authentiek. Indien een vertaling op enige wijze afwijkt, prevaleert de Nederlandstalige tekst.

Artikel 22 Geschillen

De bevoegde rechter ten aanzien van de vestigingsplaats van Ilpra is bij uitsluiting bevoegd van de geschillen tussen partijen kennis te nemen. Niettemin heeft Ilpra het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter of een andere vorm van geschillenbeslechting zoals bijvoorbeeld arbitrage of mediation.

Artikel 23 Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen Ilpra en wederpartij is Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.

1e concept d.d. 2 februari 2018

 

 

Algemene voorwaarden