Direct contact? Bel of mail ons: +31 (0)342 404 730info@ilpra.nl

Nieuws

Coronavirus

English below

Barneveld, Maandag 2 maart 2020

Ilpra Benelux BV wil met dit schrijven inzicht geven over de wijze waarop wij omgaan met de situatie die is ontstaan rondom COVID-19 (coronavirus). Het betreft een momentopname en onder voorbehoud van de actuele ontwikkelingen.
Wij geven hiermee het standpunt aan dat voor de Benelux geld. Andere branch-offices en ons hoofdkantoor in Mortara, Italië, nemen elk, regionaal, haar eigen werkwijze aan toegespitst op de regionale situatie. Mochten deze effect hebben op de situatie in de Benelux dan wordt u, indien noodzakelijk, hierover geïnformeerd.

Uiteraard is het voor Ilpra Benelux BV met een moederorganisatie in Mortara, Italië, van groot belang ook het nieuws in Italië, waar wij produceren, als ook voor de doorvoerlanden, zoals Frankrijk en Duitsland, constant te monitoren. Van dag tot dag, bepalen wij samen met onze partners hoe om te gaan met de situatie.

Ilpra Benelux BV volgt het advies van het RIVM en het reisadvies van Ministerie van Buitenlandse Zaken.
Op dit moment gelden er geen beperkingen voor de Benelux.
Voor Italië gelden er voor het Noordelijke gedeelte beperkende maatregelen echter deze hebben tot heden nog geen effect op de leveringen van- of naar Ilpra Benelux BV.

Personen / personeel:
Voor de Benelux geld dat Ilpra Benelux BV, op dit moment, geen beperkingen ervaart. Wij bekijken de situatie van dag tot dag en volgen de aanwijzingen van het RIVM.
Geen van onze medewerkers is in de afgelopen periode in risicogebieden geweest. Hierom mogen wij aannemen dat wij niet met besmettelijke personen in aanraking zijn geweest en derhalve ons personeel voor nu geen risico is.

Voor derde (transporteurs, leveranciers, bezorgers e.d.) kan Ilpra Benelux geen garantie afgeven.

Reserveonderdelen:
Ilpra Benelux beschikt over voldoende reserveonderdelen. Minder gangbare onderdelen kunnen normaal via onze kanalen worden afgenomen. Mogelijke stagnatie van onderdelen is vooralsnog onvoorzien.

Machines:
Onze machine productie ondervindt momenteel nog geen nadelige effecten van de huidige situatie. Deze situatie kan wijzigen op het moment dat onze toeleveranciers van de OEM componenten leveringsproblemen heeft. Wij kunnen dan uitwijken naar alternatieven. Een vertraging die dan mogelijk ontstaat is onvoorspelbaar.

Verpakkingsmaterialen:
Ilpra Benelux BV heeft een aantal weken geleden reeds geanticipeerd op deze situatie en haar voorraad voor bestaande klanten verhoogt. Op korte termijn zullen wij normale leveringen kunnen uitvoeren. Daarnaast is er, door spreiding van productiecapaciteit, ook het risico van manco’s gespreid. Mocht u als individuele relatie hier vragen over hebben dan zullen wij deze separaat beantwoorden. U kunt hierover contact met ons opnemen.

In de wetenschap u hiermee slechts gedeeltelijk te hebben geïnformeerd hechten wij er toch waarde aan, stil te staan bij deze situatie die ons allen in de greep heeft. U mag echter verwachten dat het team van Ilpra Benelux BV er alles aan zal doen om uw activiteiten te waarborgen.

Mocht u naar aanleiding van dit schrijven nog vragen hebben neemt u dan gerust contact met ons op.


English
Barneveld, Monday March 2, 2020

Ilpra Benelux BV would like to inform you, how we deal with the situation that has arisen around COVID-19 (coronavirus). It is a snapshot and subject to current developments.
We hereby indicate the position that applies to the Benelux. Other branch offices and our head office in Mortara, Italy, each adopt, regionally, its own working method tailored to the regional situation. If this has an effect on the situation in the Benelux, you will be informed if necessary.

Of course, it is of great importance for Ilpra Benelux BV with a parent organization in Mortara, Italy, to constantly monitor news in Italy, where we produce, as well as for transit countries such as France and Germany. From day to day, we determine together with our partners how to deal with the situation.

Ilpra Benelux BV follows the advice of the RIVM and the travel advice of the Ministry of Foreign Affairs. For the moment there are no restrictions for the Benelux.
For Italy, there are restrictive measures for the Northern part, but these have, so far, had no effect on deliveries to or from Ilpra Benelux BV.

People / staff:
Ilpra Benelux BV which is located in the Benelux, is currently not experiencing any limitations. We look at the situation from day to day and follow the instructions of the RIVM.
None of our employees have been in risk areas in the past period. For this reason, we can assume that we have not been in contact with infectious persons and therefore our staff is not a risk for now.

Ilpra Benelux cannot give a guarantee for third parties (carriers, suppliers, delivery agents, etc.).

Spare parts:
Ilpra Benelux has sufficient spare parts. Less common parts can normally be purchased through our channels. The possible stagnation of components is still unforeseen.

Machines:
Our machine production is currently not experiencing any adverse effects from the current situation. This situation may change as soon as our suppliers of the OEM components have delivery problems. We can then switch to alternatives. A delay that may then arise is unpredictable.

Packaging materials:
Ilpra Benelux BV has already anticipated this situation a few weeks ago and is increasing its stock for existing customers. We will be able to carry out normal deliveries in the short term. In addition, due to the spread of production capacity, the risk of defects has also been spread. If you have questions about this as an individual relation, we will answer them separately. You can always contact us about this.

Knowing that we have only partially informed you in this regard, we still consider it important to reflect on this situation, which has us all under control. However, you can expect that the Ilpra Benelux BV team will do everything possible to guarantee your activities.
If you have any questions regarding this letter, please contact us.

Geplaatst door:
  • Ilpra
Vorige

Turnkey solution: form fill seal, case packer and palletizer

Lees artikel
Volgende

Ilpra SPA Webinar over turnkey packaging solutions

Lees artikel

Update corona mededelingen

Beste relatie,

Gezien de ontstane situatie door het coronavirus is het voor onze Service Dienst niet meer mogelijk om de gebruikelijke 24/7 storingsdienst aan te bieden.

Voor technische vragen of storingen kunt u UITSLUITEND tijdens kantoortijden contact opnemen met ons service nummer; +31(0)343 404 739.

Buiten kantoortijden zullen wij een noodnummer communiceren. Dit nummer is uitsluitend voor relaties met een service overeenkomst of een over-all overeenkomst.

Mocht u ook gebruik willen maken van dit noodnummer neem dan direct contact met ons op.

Uiteraard zullen wij er alles aan doen om u, zoals u van ons gewent bent, zo snel mogelijk te helpen.

Wij wensen u uiteraard heel veel sterkte in deze turbulente tijd.

Fijne dag, en blijf gezond!

Bekijk bericht ×